In moaie dei yn e hjerst - Wa redt Cesilia Tan
Afbeelding van In moaie dei yn e hjerst - Wa redt Cesilia Tan
Afbeelding van In moaie dei yn e hjerst - Wa redt Cesilia Tan

In moaie dei yn e hjerst - Wa redt Cesilia Tan

Twa novellen fan Aggie van der Meer

€ 18,50  Omschrijving

  In moaie dei yn ’e hjerst

  Al te lang sil it net mear duorje dat se, op in moaie dei yn ’e hjerst, de dea yn ’e eagen sjocht.
  Foardat it te let is, fynt buorman, soe se noch opskriuwe moatte wat har yn ’t sin komt oer dat hele nijsgjirrige libben fan har. Om harsels hie it noch wol wat spannender kinnen; mar, seit buorman, it giet ek om al dy wûnderbaarlike dingen dy’t noch alle dagen yn dyn holle omgean.
  Dy foaral.

  Wa rêdt Cesilia Tan

  It alderleafst lyts famke Cesilia Tan, dy’t alle manlju om har fingerkes wynt, hat as oanfallich fanke te let troch dat op in stuit de rollen foargoed omkeard binne.

  Foar har histoarise roman Oerfeart krige Aggie van der Meer de Piter Jellespriis yn 2011.

  Formaat135x200
  Aantal pagina's206
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurAggie van der Meer
  Korte levensbeschrijving

  Aggie van der Meer is op 2 septimber 1927 berne yn Boalsert. Se wie aktyf yn de fredesbeweging en wie ien fan de inisjatyfnimsters fan Leefbaar Friesland, in beweging dy't him ynset foar de sosjale ferhâldings yn tsjerke en maatskippij en foar biologyske lânbou.
  Van der Meer is op lettere leeftyd begûn mei it skriuwen fan gedichten en proaza. Foar de fredesbeweging en Leefbaar Friesland skreau se wol altyd al artikels. Mei it skriuwen fan literêr wurk sette se útein doe't se ophold mei har oare aktiviteiten.
  Har debút yn boekfoarm De stêd, it bist, de ingel, mei as ûndertitel Balladeske, kaam út yn 2000 by útjouwerij Frysk en Frij.
  Aggie van der Meer hâldt har dwaande mei únderskate literêre sjenres. Nei har earste dichtbondel en har earste roman kaam yn 2004 in saneamde ferhaleroman fan har út: Untdekking fan 'e wrâld, yn datselde jier folge troch de dichtbondel Wachtsjen op it daagjen. Utjouwerij Frysk en Frij publisearre yn 2005 har twadde roman Pauwehôf. Har Lytse roman fan Jon Fels waard yn 2004 yn in Hollânske oersetting útbrocht mei de titel Kleine roman van Jon Fels. De histoarise famyljeroman Oerfeart ferskynde yn 2006 en dêr hat se dit jier de Piter Jelles Priis mei wûn.

  Verschijningsdatum2012-04-22

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8566-023-1
  EAN nummer
  9789085660231