In boeket snypsnaren
Afbeelding van In boeket snypsnaren
Afbeelding van In boeket snypsnaren

In boeket snypsnaren

Prachtich bondeltsje fersen en foardrachten

€ 12,50  Omschrijving

  Marije Haaima-Hoekstra sjocht it bysûndere yn it gewoane. Se belibbet alle dagen wol wat en kin dêr smaaklik oer fertelle. En as se it opskriuwt, is it krekt as hearre je har praten. Dat is it gefal yn In boeket snypsnaren. Gewoane foarfallen oan ‘ e kofjetafel bringe in wrâld ta libben.

  Marije Haaima skriuwt meast koartswyl, yn ‘e foarm fan fersen, foardrachten en ferhalen. Yn dit boekje binne stikjes yn ferskillende foarmen opnommen, fandêr de titel.

  Formaat125 x 200 mm
  Aantal pagina's74 pagina's
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurMarije Haaima-Hoekstra
  Korte levensbeschrijving

  Marije Haaima-Hoekstra hat earder wurk yn eigen behear útbrocht, te witten: Goudglâns (fersen), Ta jo (fersen) en Ut it hert, sprekwurden en siswizen. Dit lêste hat se makke yn oparbeidzjen mei har nei har neamde beppesizzer dy't in eigen ûntwerpstudio hat. Fierders hat se meiwurke oan Kokyntsjes en oan Ljocht (meditaasjes), útjûn troch de KFFB en Brrrrrrr . By de KFFB is ek ferskynd it berneboek Piter Propke diel 1. It twadde diel hat se yn eigen behear útjûn. It Friesch Dagblad joech fan har in bondel poëzyalbumferskes út, mei de titel: Ta oantinken fan. Ek sette se Simson oer yn 't Frysk, op rym en dêr is in musical fan makke.

  Marije Haaima skriuwt altyd foar it Gysbert Japicxhûs en wurket mei oan de Skriuwerskalinder.

  Verschijningsdatum2008-08-15

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-040-9
  EAN nummer
  9789089540409
  Auteur
  Marije Haaima-Hoekstra