Algemene voorwaarden


Algemene leveringsvoorwaarden Webwinkel Elikser

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Uitgeverij Elikser

Ossekop 4

8911 LE Leeuwarden

Telefoonnummer: 058-2894857
E-mailadres: jitskekingma@elikser.nl
KvK-nummer: 56698356
BTW-identificatienummer: NL 102035027 B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Elikser (hierna: 'Elikser') zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: 'AVW') van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze AVW aanvaardt. Van het in deze AVW bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling danwel goedkeuring door Elikser worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze AVW, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Elikser worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Elikser ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de afnemer die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 4. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Elikser zijn vrijblijvend en Elikser behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Elikser. Elikser is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Elikser dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig (30) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. U kunt uw bestelling via iDeal betalen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Elikser bent u een bedrag van euro 25,- aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Elikser. Indien Elikser haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke ten minste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Elikser om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent gebleven, is Elikser gerechtigd (de uitvoering van) de desbetreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Elikser.

Artikel 6. Levering

De door Elikser opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Elikser verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Elikser geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Elikser garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Elikser daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijftien (15) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Elikser de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht

Retournering van geleverde artikelen is alleen mogelijk als de kwaliteit van het geleverde product niet voldoet en daarvoor dient de consument het geleverde artikel retour te zenden aan Elikser, waarna indien gegrond een nieuw exemplaar zal worden toegezonden.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Elikser, dan wel tussen Elikser en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Elikser, is Elikser niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Elikser.

Artikel 12. Persoonsgegevens

Elikser zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 13. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Elikser ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zonder dat Elikser gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Elikser kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14. Diversen

Indien u aan Elikser schriftelijk opgave doet van een adres, is Elikser gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Elikser schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Elikser is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze AVW, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.