Privacyverklaring


Privacyverklaring Uitgeverij Elikser

Inleiding

Alle informatie die u aan ons verstrekt valt onder dit Privacy Statement.

Uitgeverij Elikser respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden

Indien Uitgeverij Elikser persoonsgegevens verwerkt, geschiedt dit conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt.


Door het invoeren van uw gegevens op deze website en het versturen daarvan aan ons, geeft u Uitgeverij Elikser toestemming om deze gegevens te registreren in haar database en te gebruiken voor haar normale bedrijfsdoeleinden, waaronder eveneens wordt begrepen het u incidenteel informeren over zaken die nuttig zijn voor het gebruik van de website, over haar diensten, daar direct aan gerelateerde zaken en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de diensten.


Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken om u te benaderen voor marketingdoeleinden.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

- voorletters en/of voornaam, achternaam, titels, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, functie, betaalgegevens, BTW-nummers, inschrijfnummers Kamer van Koophandel;

- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch; - locatiegegevens;

- gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaattype.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van voornoemde gegevens vragen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- de uitvoering van de overeenkomst met u, hieronder begrepen koopovereenkomsten;

- wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld gegevens die Uitgeverij Elikser nodig heeft om aan de administratieverplichtingen te voldoen;


Het is mogelijk dat u persoonsgegevens via deze website verstrekt, bijv. om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, om een (online dan wel offline) activiteit via deze website bij te wonen, op een onderzoek dan wel (nieuws)bericht te reageren, of om een verzoek in te dienen tot verzending van mededelingen over een specifiek interessegebied. In die gevallen wordt de door u opgegeven informatie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en om deze website en aanverwante aan u geleverde diensten te concretiseren aan uw wensen en te verbeteren.


Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u reclamematerialen te sturen. U stemt ermee in dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door Uitgeverij Elikser of door ons ingeschakelde derden zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

Uw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.


Bij gebruikmaking van de e-mailservice ontvangt u op meer frequente basis berichten, zoals nieuwsbrieven etc. U kunt zich hiervoor altijd bij Uitgeverij Elikser afmelden.

Hoe lang we gegevens bewaren

Uitgeverij Elikser zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen en voor het overige gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst dan wel voor de duur dat u uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens niet heeft ingetrokken. Na het einde van de opdrachtovereenkomst kunt u Uitgeverij Elikser verzoeken de gegevens te vernietigen. Dit zal dan worden gedaan, mits er geen wettelijke verplichting (meer) geldt om de gegevens te bewaren.

Delen met anderen

Het is mogelijk dat wij informatie die betrekking heeft op bezoekers verstrekken aan serviceproviders die deze informatie voor ons verwerken. Het is echter niet gebruikelijk dat wij deze informatie delen met derde partijen ten behoeve van secundaire of niet gerelateerde doeleinden, tenzij ze op andere wijze bij de verzameling openbaar zijn gemaakt.


Uitgeverij Elikser verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitgeverij Elikser blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Van websitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.


Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Lees het privacy beleid voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Inzage, correcties en recht van verzet

Op elk gewenst moment kunt u verzoeken om de door u verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of aan te passen. Indien u inzage verzoekt, ontvangt u van Uitgeverij Elikser binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door Uitgeverij Elikser verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u Uitgeverij Elikser verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.


Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan: jitskekingma@elikser.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Uitgeverij Elikser zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Uitgeverij Elikser neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via jitskekingma@elikser.nl.

Social media

De social media buttons op deze website bevatten enkel links naar de betreffende social mediapagina’s. Door middel van deze buttons worden door Uitgeverij Elikser geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social mediadienst. Uitgeverij Elikser heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met uw persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

Hoewel deze website en de daar in te schakelen diensten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden uitgevoerd, aanvaardt Uitgeverij Elikser geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering. Voor de inhoud van boodschappen zoals die door websitebezoekers via de “tell a friend” functie worden ingevoerd en doorgestuurd, aanvaardt Uitgeverij Elikser geen aansprakelijkheid. Voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden die via “links” op deze website kunnen worden opgeroepen aanvaardt Uitgeverij Elikser geen aansprakelijkheid.


Uitgeverij Elikser is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij Uitgeverij Elikser. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Elikser.

Aanpassen Privacy Statement

Uitgeverij Elikser behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. Altijd de meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing. Voor vragen of opmerkingen over het privacy beleid kunt u een e-mail sturen naar: jitskekingma@elikser.nl.