Blomlezing ut e Spaanse poezij
Afbeelding van Blomlezing ut e Spaanse poezij
Afbeelding van Blomlezing ut e Spaanse poezij

Blomlezing ut e Spaanse poezij

Oersetting fersen Spaanse dichters troch de ieuwen hinne yn krêftige, linige fersrigels

€ 15,50  Omschrijving

  Mar in hantsjefol oersettings besteane der yn it Frysk fan Spaanstalige poëzij. Dizze bondel foeget dêr gâns in tal fersen oan ta. Klaas Bruinsma lit de lêzer yn ús eigen memmetaal genietsje fan al it prachtige dat Spaanse dichters troch de ieuwen hinne skreaun hawwe, yn krêftige, linige fersrigels.
  De earste gedichten binne al út it iere begjin fan de sechstjinde ieu, en geande troch de tiid hinne einet de oersetter mei in noch libbene dichter út Nicaragua, dy’t yn syn eigen lân sjoen wurdt as ‘de belangrykste dichter op dit stuit yn Latyns-Amerika’.
  De treflike, wieldrige Spaanse gedichten binne in genot om te lêzen en de skientme fan de Fryske fertalingen foeget der in diminsje fan eigenens oan ta. Al mei al in oanwinst foar ús hieltyd waaksjende Fryske bibleteek.

  Klaas Bruinsma hat in grut tal Fryske oersettings op syn namme stean, û.o. út it Latyn, Gryks, Ingels, Dúts, Middelnederlâns

  Formaat 145x210
  Aantal pagina's 132
  Levertijd 2 werkdagen
  Vertaler Klaas Bruinsma
  Korte levensbeschrijving Nei syn pensioen hat Klaas Bruinsma (1931, Easterein) him hielendal wijd oan syn grutte leafde, it oersetten fan klassiken út de wrâldliteratuer. As gymnasiast wie er dêr al mei begûn. Yn 1993 krige Bruinsma de dr. Obe Postma-priis foar syn oersetting fan trije trageedzjes fan Sofokles: Filoktêtês, Kening Oidipoes en Oidipoes yn Kolonos. It sjueryrapport meldde dat Bruinsma yn syn oersetting tichte by de oarspronkelike tekst bleau, mar dat hy oersette mei each foar it feit dat de stikken bedoeld binne om te spyljen. Yn 1993 krige Bruinsma de kultuerpriis fan de gemeente Gaasterlân-Sleat 'foar syn fertsjinsten foar it behâld fan de Fryse taal.' Yn 2005 is him opnij de dr. Obe Postma-priis tagekend, no foar syn oersettingen yn it tinkboek fan Gysbert Japix, de bundel Lânwurk mei de oersetting fan Vergilius' Georgika, en mei namme foar syn oersetting fan de Ilias en de Odusseia fan Homêros. De publikaasje hjirfan krige in soad oandacht.
  By Utjouwerij Elikser binne de ôfrûne jierren gâns wat Fryske oersettingen ferskynd fan Bruinsma syn hân: Marike fan Nijmegen/Elkenien (2009), Floaris en Blankefloar (2009), De Roman fan Walewein (2010), De striid tusken Froasken en Mûzen (2010), Fergút (2011), Moriaan, de Swarte Ridder (2011), Sint Brandaan yn fjouwerfâld (2012), Ut Beda syn HEGA (2013), Fersen fan en foar Gadso Coopmans (2013).
  Verschijningsdatum 2014-07-23

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-656-2
  EAN nummer
  9789089546562
  Auteur
  Klaas Bruinsma
  Vertaler
  Klaas Bruinsma