Brieven oan dy e-boek
Afbeelding van Brieven oan dy e-boek
Afbeelding van Brieven oan dy e-boek

Brieven oan dy e-boek

Novelle ynspirearre op in ferbliuw yn it Skotse Ioana

€ 6,50  Omschrijving

  Der is in needsaak ta útwikseling, op hokker wize dan ek, om ússels te uterjen.

  Ik skreau dy, wa'tsto ek mar bist.
  It ferrike en ferlinge myn paad.

  ‘For lo, I rise up’, skreaun troch C.V. Stanford oan it begjin fan de earste wrâldkriich, siet my yn ’e holle doe’t ik dizze wurden maaie 2016 op Iona oan it papier tabetroude. Deis foar de reis nei Skotlân songen wy it mei de Leeuwarder Bach Vereniging by de deadebetinking.
  Ik draach dit boek, dat ek yn it Ingelsk ferskynt, op oan de 18-jierrige muzikus Calum Woods. Ik moete him op Iona, yn de Abbey. Hans Wempe en David McDonald namen de cd op. Fan Hans is ek de begeliedende muzyk. Nathaniel van Veenen spilet de gitaarsolo. Mei tank oan de LBV is ‘For lo, I rise up’ tafoege, dirigent Geke Bruining-Visser. Theo Jellema bespile it Mülleroargel fan de Grote of Jacobijnerkerk Ljouwert. De opname is makke troch Henk la Roi. Geart Tigchelaar seach de Fryske teksten nei, Ydwine Scarse de Ingelske. De skilder Hendrik Elings makke de ôfbyldings. Ankemarije Dam fersoarge de foarmjouwing. De dichter Eppie Dam en mei reizger Jurjen Hilverda liezen mei.

  Formaat e-boek
  Aantal pagina's 136
  Levertijd 1 werkdag
  Auteur Tryntsje van der Veer
  Biografie

  Tryntsje van der Veer, berne yn Ealahuzen, wurket as psychiater-psychoterapeut. Sy hâldt fan taal, foaral fan it Frysk, har memmetaal. Sy skreau dizze novelle maaie 2016 op Iona, Skotlân. Fan har hân binne û.o.: Binnentún: fersen yn haikûfoarm (2009) en Fan binnen út, ier foarjier - From Within - Early spring (2011), www.elikser.nl,www.binnentun.nl

  Verschijningsdatum 24-12-2016

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-926-6
  EAN nummer
  9789089549266
  Auteur
  Tryntsje van der Veer