De besleine spegel
Afbeelding van De besleine spegel
Afbeelding van De besleine spegel

De besleine spegel

Yn dit boek fertelt Fedde Schurer op meinimmende wize oer syn eigen libben

€ 19,50  Omschrijving

  Yn dit boek fertelt Fedde Schurer op meinimmende wize oer syn eigen libben. Ferfrissele mei it persoanlike elemint jout it ek in stik sosjale en kulturele skiednis, dat de skriuwer fûl meibelibbe hat as dichter en skoalmaster, as sjoernalist en yn ’e polityk. Twaris hat er it middelpunt fan gâns opskuor west: yn de ‘Lemster skoalkwestje’ fan 1930 en mei ‘Kneppelfreed’ yn 1951. Mar der is folle mear: syn ûnderskate redakteurskippen, de fersen en de psalmberimings, syn toanielstik Simson, syn protest tsjin it mandemint fan de bisskoppen yn 1954. De besleine spegel waard postúm publisearre yn 1969. Yn itselde jier kaam in Nederlânske oersetting út troch J.H. Brouwer. It is ek no noch in weardefol dokumint fan en oer ien fan de grutte figueren út de eigentiidske Fryske skiednis, oer wa’t yn 2010 in biografy ferskynde fan Johanneke Liemburg.

  Dizze tredde printing is de werútjefte fan de twadde printing út 1998. It neiwurd is fan T. Steenmeijer-Wielenga.

  Yn dit kostlike boek stiet Fedde Schurer wer deun by ús. His soul is marching on, syngeast libbet troch.

  Inne de Jong yn de Leeuwarder Courant.

  It binne de humor, de selsrelativearring mar ek de myldens dêr’t Schurer mei weromsjocht op konflikten, dy’t syn beskriuwing bysûnder meitsje.

  Reitze J. Jonkman yn it Friesch Dagblad.

  It pleitet foar Schurer dat er kenlik yn ’e gaten hie dat syn spegel fan it ferline ‘beslein’ wie en dat er wist dat hy in persoanlik, fertekene byld joech.

  Jan Pieter Janzen yn Trotwaer.

  Formaat140x210 mm
  Aantal pagina's232 pagina's
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurFedde Schurer
  Korte levensbeschrijvingFedde Schurer (1898-1968), ûnderwizer, skriuwer en dichter, politikus en sjoernalist wie ien fan de populêrste Fryske skriuwers fan de tweintichste ieu. By syn literêr wurk leit de klam op toaniel en dichtwurk. Hy makke Fryske psalmberimingen, en bewurke bibelferhalen ta gedichten. Yn 1949 krige er de Gysbert Japicxpriis foar de psalmberimingen en it toanielstik Simson.
  Verschijningsdatum2010-04-09

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-190-1
  EAN nummer
  9789089541901
  Auteur
  Fedde Schurer