De froulju fan de fetweider (e-boek)
Afbeelding van De froulju fan de fetweider (e-boek)
Afbeelding van De froulju fan de fetweider (e-boek)

De froulju fan de fetweider (e-boek)

Yn dizze boereroman út 1939 wurdt in fetweider delset dy’t besiket syn lytse buorkerij en húshâlding fan frou en trije dochters yn bestjoer te hâlden. It ferhaal folget it jier dat de trije fammen oan in man slagje

€ 6,-  Omschrijving

  Yn dizze boereroman út 1939 wurdt in fetweider delset dy’t besiket syn lytse buorkerij en húshâlding fan frou en trije dochters yn bestjoer te hâlden. Dat slagget him mar amper, want de froulju dogge har eigen sin. It ferhaal folget it jier dat de trije fammen oan in man slagje. De âldste, Fokje, giet nei Hollân en ûntfangt dêr temûk har Fryske frijer Keimpe. Froukje rekket nei in dei op stap nei de TT yn Assen yn ferwachting fan buorman Sibbele, in rûge mar grutte boer. Hoewol’t har âlden leaver in man mei in hegere funksje foar har hân hiene, trout se mei him. Geeske, de jongste, slagget oan in yntellektuele drompelsliper út de stêd, lid fan de NSB. Dizze roman hat bekendheid krigen yn de Fryske literatuer omdat der foar it earst iepentlik yn skreaun waard oer seks. De roman waard dêrneffens posityf ûntfongen, omdat de erotyk yn tsjinst stiet fan in fitale en natuerlike libbenshâlding. It ûntbrekken fan in dúdlike moraal docht modern oan.
  Dit boek is de werútjefte fan de tredde printing út 1993. It neiwurd is fan Tr. Riemersma.

  De kwaliteiten fan Kiestra as ferteller tille dit boek fier út boppe in gewoane boereroman.
  Yn de Leeuwarder Courant

  Kiestra is in tige wisse skriuwer dy’t syn wurden as spikers yn it hout driuwt. Dat proaza is rjocht op ’e man ôf, in bytsje sarkastysk soms, en altiten fan in sterke kwaliteit. Yn it Bolswarder Nieuwsblad

  Formaate-boek
  Aantal pagina's119
  Levertijd0 werkdagen
  AuteurD. H. Kiestra
  Korte levensbeschrijving

  Douwe Hermans Kiestra (1899-1970) wie boer yn ’e Legeaën. Yn ’e jierren tritich begûn er mei skriuwen. Hy kaam ek nei foaren as teoretikus op it agraryske en literêre fjild. As boer en as Frysk foaroanman keas er yn dy jierren foar it nasjonaal-sosjalisme. Nei de oarloch besefte er dat er syn plak as foarstapnimmer yn ’e Fryske mienskip foargoed ferspile hie. Hy bleau warber as literêr skriuwer.

  Verschijningsdatum2012-04-16

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-386-8
  EAN nummer
  9789089543868
  Auteur
  D. H. Kiestra