De Hoara s fan Hastings
Afbeelding van De Hoara s fan Hastings
Afbeelding van De Hoara s fan Hastings

De Hoara s fan Hastings

‘De Hoara’s’ wurdt beskôge as de earste grutte roman yn it Frysk. Dizze roman spilet op ’e earme Fryske heide fan Hastings, dêr’t Twizel model foar stie, en beskriuwt de wjerfarrens fan de rike boerefamylje Hastings

€ 18,50  Omschrijving

  Dizze roman spilet op ’e earme Fryske heide fan Hastings, dêr’t Twizel model foar stie, en beskriuwt de wjerfarrens fan de rike boerefamylje Hastings. Heit Wychman hat in tsjuster ferline mei in healbroer, soan Fokke kriget de faam net dêr’t er syn sin op set hie, en Hester, suster fan Wychman, kiest yn de striid tusken ryk en earm net foar de eigen kant. Dat allegear yn in sletten doarpsmienskip dêr’t foar it earst in arbeider yn de gemeenterie komt. As dekôr tekenet de skriuwster mei grutte rykdom oan wurden it doarp en de wylde natoer fan de heide. De earste printing fan De Hoara’s fan Hastings ferskynde yn 1921. ‘De Hoara’s’ wurdt beskôge as de earste grutte roman yn it Frysk.

  Dit boek is de werútjefte fan de sânde printing út 1992, mei in neiwurd fan Ph.H. Breuker.

  Wat dit ferhaal libben jout is de sfear fan ûnheil dy’t Simke Kloosterman fielber om de Hoara’s hinne weefde. Sels harren huzen en tunen diele dêryn.

  Tiny Mulder yn it Friesch Dagblad

  Simke Kloosterman kin net allinne de aparte minsken yn har aksje en reaksje tekenje, mar ek groepen yn har hâlden en dragen.

  J.H. Brouwer yn Hjir

  Simke Kloosterman beskriuwt ús de natuer, it inerlik fan de minske, syn striid yn eigen hert, syn langstme nei it lok en de weemoed oer itjinge dat foarby is en nea werkomt.

  Dina Simonides yn De Fleanende Krie

  Formaat140x210 mm
  Aantal pagina's223
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurSimke Kloosterman
  Korte levensbeschrijving

  Simke Kloosterman (1876-1938) wie it iennichst bern fan de Fryske dichter Jan Ritskes Kloosterman. Foar in famke yn dy tiid krige se in goede oplieding. Hja koe libje fan it jild fan har âlden en wie dêrom bysteat om har hielendal út te lizzen op it skriuwerskip. Se skreau twa grutte romans, koartere proazastikken en poëzij.

  Verschijningsdatum09-04-2010

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-187-1
  EAN nummer
  9789089541871
  Auteur
  Simke Kloosterman