De oerwinning fan Bjinse Houtsma (e-boek)
Afbeelding van De oerwinning fan Bjinse Houtsma (e-boek)
Afbeelding van De oerwinning fan Bjinse Houtsma (e-boek)

De oerwinning fan Bjinse Houtsma (e-boek)

Artistike doarpshaadûnderwizer rekket yn de besnijing fan rike boeredochter, mar treft konkurrint op syn paad, wêrnei’t it ferhaal him ta in dramatyske klimaks ûntjout

€ 5,50  Omschrijving

  Hindrik Visser is in artistike doarps-haadûnderwizer en dirigint fan de pleatslike sjongferiening. Hy rekket hielendal yn de besnijing fan de jonge Lutske Westra, rike boeredochter, ‘in frou mei in Mercedes en in ferline’. Hindrik fynt in konkurrint op syn paad, de populêre ekspediteur en amateurtoanielspylder Bjinse Houtsma, in frije fûgel krekt as Lutske. It ferhaal ûntwikkelt him nei in dramatyske klimaks.
  Dizze roman is fan 1962. Wadman sette it boek oer yn it Hollânsk en bewurke it tagelyk ek. De oersetting ferskynde yn 1965, yn it sok fan it sukses fan De smeerlappen. Yn de omstavere en wersjoene útjefte fan 1984 bleau it plot gelyk, mar op detailnivo waard de tekst op hiel wat plakken eksplisiter makke. Dizze tredde printinge is gelyk oan de twadde.

  Dit is wat Wadman op knappe wize foarmjout: minsken mei té folle twifels moatte dêr hyltyd wer foar bliede.
  Gerrit van der Meer yn De Nije

  Wadman heeft een zeer speciale, in ons land tot dusver ongekende humor, die vlijmscherp is maar toch steeds warm menselijk blijft, vol mededogen.
  B. Roest Crollius yn it Algemeen Dagblad

  Masterlik is beskreaun hoe’t yn ’e ferhâlding man/frou it egoïstyske seksduveltsje as in slange tusken alle reedlike arguminten trochkrûpt [...] en de haadfigueren yn dit leafdesdrama as ferskuorrende leageners en hypokriten delset.
  Steven H.P. de Jong yn Ta in hichte

  Formaat e-boek
  Aantal pagina's 154
  Levertijd 0 werkdagen
  Auteur

  Anne Wadman

  Biografie

  Anne Wadman (1919-1997) joech al ier bliken fan syn niget oan muzyk, literatuer en it Frysk. Hy studearre Nederlânsk oan ’e Universiteit fan Amsterdam en wurke lange tiid by it ûnderwiis. Hy waard ien fan de meast produktive Fryske skriuwers en kritisy. Twa kear krige er de Gysbert Japicxpriis. Hy seach himsels lykwols net as in suksesfol skriuwer. Joke Corporaal socht út hoe’t dat kaam yn Grimmig eerlijk út 2009¸ in stúdzje oer Wadman syn libben oant 1963.

  Verschijningsdatum

  20-12-2014

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-713-2
  EAN nummer
  9789089547132
  Auteur
  Anne Wadman