De Roman fan Walewein (e-boek)
Afbeelding van De Roman fan Walewein (e-boek)
Afbeelding van De Roman fan Walewein (e-boek)

De Roman fan Walewein (e-boek)

Meislepend midsieusk ferhaal fol aventoeren en spannende foarfallen yn de striid om eare en leafde.

€ 15,-  Omschrijving

  De held Walewein, de ‘heit fan alle aventoeren’ en ‘hoofse’ ridder oan it hof fan kening Artur, belibbet yn dizze midsieuske ‘roman’ in suver ûneinige rige fan spannende foarfallen en barrens. Hy set útein om in magysk skaakspul foar de kening te bemasterjen en komt eintsjebeslút werom mei it skaakspul én mei in hertsfreondinne: Isabelle. Tuskentroch belibbet er fan alles, fan it ferslaan fan de Reade Ridder oant it rêden fan de foks Roges, dy’t in betsjoende prins blykt te wêzen. Troch syn moed, syn hoflikheid, syn leauwe, en neisteleafde, berikt er wat ûnberikber like, wêrby de humor sa no en dan net ûntbrekt.

  Klaas Bruinsma brûkt syn talint as oersetter om dit skitterjende en meislepende Middelnederlânske ferhaal te fertellen yn de fertroude, waarme memmetaal, yn klankrike en suvere rimen. 10.203 fersen lang wit syn linich Frysk de midsieuske wrâld te kleurjen en De roman fan Walewein ek yn it heitelân it plak te jaan dat it fertsjinnet: in masterplak!

  DeromanfanWalewein_Inkijk.pdf

  Formaate-boek
  Aantal pagina's221 pagina's
  Levertijd0 werkdagen
  VertalerKlaas Bruinsma
  Korte levensbeschrijvingNa zijn pensionering in 1986 heeft Bruinsma (1931, Oosterend) zich geheel gewijd aan zijn grote liefde, het vertalen van klassieken uit de wereldliteratuur. Als gymnasiast was hij daar al mee begonnen. In een interview met het blad De Blauwe Fedde in 1996, zei hij over zijn vertaalwerk: 'Je moet het alleen doen uit liefde voor de taal, uit overtuiging of uit idealisme. Doe je het daar niet voor, dan hoef je er niet eens aan te beginnen.'
  Verschijningsdatum2010-12-31

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-255-7
  EAN nummer
  9789089542557
  Auteur
  Klaas Bruinsma
  Vertaler
  Klaas Bruinsma