Finzen tusken libben en dea
Afbeelding van Finzen tusken libben en dea
Afbeelding van Finzen tusken libben en dea

Finzen tusken libben en dea

Fersen oer in tsjustere perioade yn it libben fan de dichteres, wêrby’t it stadichoan hieltyd ljochter wurdt

€ 14,50  Omschrijving

  Stean ik foar de spegel
  is it krekt as stoarret
  in frjemd my oan.

  Brûk ik myn stim
  is it krekt as harkje
  ik nei in oar.

  Ik bin mysels en dochs ek net.

  Jildou Elgersma bondelt yn dit boek fersen oer in swiere perioade yn har libben. De tiid dat it tsjuster en kâld wie en se gjin diel krije koe oan it libben om har hinne. Yn it begjin fan de bondel oerhearsket it tsjuster, mar geandewei wurdt it stadich wer ljocht.
  Jildou jout har tinzen earlik en hiel dúdlik wer, soms mar mei inkele pinnestreken. Har bondel rekket je yn it hert, omdat se wurden fûn hat foar har fertriet en pine, mar ek foar de kleur, dy’t it libben stadich wer kriget.

  Formaat145 x 210 mm
  Aantal pagina's79 pagina's
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurJildou Elgersma
  Korte levensbeschrijving

  Myn namme is Jildou Elgersma. Ik bin berne yn 1974 te Easterein gemeente Littenseradiel. Yn 2003 ha ik in kursus autobiografysk skriuwen folge ûnderlieding fan Akky fan der Veer. Dizze kursus wie in oanset om fierder te gean mei it ferwurdzjen fan persoanlike gefoelens.
  De earste stap nei it publyk ha ik setten doe’t ik skewielster waard by it Gysbert Japicxhûs te Boalsert. De ôfrûne jierren ha ik dan ek ferskate gedichten publisearre op de Fryske Spreukenkalinder. Faaks skriuw ik oer mysels mar ek de natoer is in ynspiraasjebron.
  Finzen tusken libben en dea is myn earste bondel. It giet oer myn wrakseljen mei it libben nei oanlieding fan in groanysk depressive stimmingstoarnis. Troch it útbringen fan dizze bondel hoopje ik it ûnderwurp depresje mear besprekber te meitsjen.

  Verschijningsdatum2010-04-17

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-154-3
  EAN nummer
  9789089541543
  Auteur
  Jildou Elgersma