In fatsoenlik famke
Afbeelding van In fatsoenlik famke
Afbeelding van In fatsoenlik famke

In fatsoenlik famke

Dit boek is de postúm ferskynde autobiografy fan Ypk fan der Fear. De skriuwster sjocht werom op de earste tweintich jier fan har libben

€ 19,50  Omschrijving

  Dit boek is de postúm ferskynde autobiografy fan Ypk fan der Fear. De skriuwster sjocht werom op de earste tweintich jier fan har libben. Se groeit op yn in boerehúshâlding en giet nei in kristlike legere skoalle op fiif kertier rinnen. Op de kweekskoalle skriuwt se har earste Fryske sketsen. Se fynt dêrnei al gau in baan as ûnderwizeres, giet op Fryske les en hat belangstelling foar de Fryske beweging. As har freondinne komt te ferstjerren, beseft se dat har fammetiid foarby is. Ferskate figueren út de boeken fan Ypk fan der Fear binne basearre op persoanen út har jeugd. Dêrom is Fan der Fear har autobiografy benammen nijsgjirrich foar de leafhawwers en kenners fan it fiksjonele wurk fan de skriuwster.

  Dizze printing is de werútjefte fan de earste printing út 1984.

  Mei in foar Fryslân seldsume iepenhertigens en earlikens stalt se de feiten, wjerfarren, de aventoeren en uterlike sawol as ynderlike ynfloeden út fan har earste tweintich libbensjierren.

  Jo Smit yn De Strikel

  Ik soe yn de Fryske literatuer gjin oare autobiografyen neame kinne dêr’t de auteur him/har sa ûnberongen yn priisjout as Ypk fan der Fear it docht yn harres.

  Freark Dam yn de Leeuwarder Courant

  In ferhelderjend boek oer de tiid fan doe en ûnder hokker omstannichheden men doe grut wurde moast, sûnder mei de blynkape op troch it libben gean te wollen.

  Jan van der Veer yn de Balkster Courant


  Formaat140x210 mm
  Aantal pagina's248 pagina's
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurYpk fan der Fear
  Korte levensbeschrijving

  Lipkje Post-Beuckens (1908-1983) waard berne te Sondel. Nei har oplieding oan de kweekskoalle stie hja lange jierren foar de klasse. As proazaskriuwster publisearre hja it meast ûnder de skûlnamme Ypk fan der Fear, de famkesnamme fan har mem. Hja krige yn 1979 de Gysbert Japicxpriis foar har hiele oeuvre, mar benammen foar har histoaryske romans. Under de namme ‘ella wassenaer’ waard se bekend as dichteres.

  Verschijningsdatum2010-04-09

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-184-0
  EAN nummer
  9789089541840
  Auteur
  Ypk fan der Fear