It Libben fan de Hillige Martinus
Afbeelding van It Libben fan de Hillige Martinus
Afbeelding van It Libben fan de Hillige Martinus

It Libben fan de Hillige Martinus

Oersetting fan Venantius Fortunatus’ Latynske wurk 'De vita Sancti Martini'

€ 18,50  Omschrijving

  It Libben fan Sint Martinus, de oersetting fan Venantius Fortunatus’ Latynske wurk De vita Sancti Martini, is it lêste wurk fan Klaas Bruinsma, dat no postúm útjûn wurdt. Om’t it wurk net alhiel folslein wie, is it dien makke en bewurke troch drs. Joop Zeinstra, âld-learaar klassike talen oan it Stedelijk Gymnasium yn Ljouwert.

  Venantius Fortunatus wie in let-kristlik dichter út de 6e iuw, ien fan de belangrykste dichters út de Merovingyske tiid (betide midsiuwen).

  Sint Martinus is hjoed de dei ferneamd om syn goedens en syn ienfâldige libbenswize. Wat net sa bekend is, is dat hy tidens syn libben in tige goed kristlik en tsjerklik lieder wie, dy’t yn de midsiuwen fereard waard as in heilân.

  Mannich tsjerke, ek yn Fryslân, is oan him wijd. En sels no noch binne wy ûnder syn ‘tsjoen’ as wy op 11 novimber it Sinte-Martensfeest fiere.

  ItLibbenfandeHilligeMartinus_Inkijk.pdf

  Formaat 200x250x8 mm
  Aantal pagina's 90
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur / OersetterVenantius Fortunatus / Klaas Bruinsma, Joop Zeinstra
  Biografie

  De oersetter Klaas Bruinsma (* Easterein 1931 - † Drachten 2018) wie al sûnt 1970 dwaande mei it oersetten yn it Frysk fan teksten út ferskate talen en krige twa kear de Obe Postmapriis. Bruinsma wurke út leafde foar de taal en út oertsjûging en idealisme foar Fryslân (syn eigen wurden).

  Joop Zeinstra is âld-learaar klassike talen oan it Stedelijk Gymnasium yn Ljouwert.

  Verschijningsdatum 20-07-2021

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-94-6365-355-8
  EAN nummer
  9789463653558
  Auteur
  Klaas Bruinsma
  Tweede auteur
  Joop Zeinstra