Lykwicht sykje
Afbeelding van Lykwicht sykje
Afbeelding van Lykwicht sykje

Lykwicht sykje

Fersen oer de syktocht nei lykwicht

€ 14,50  Omschrijving

  As in koarddûnser
  rin ik op de line fan it libben
  sykje lykwicht
  tusken freugde en fertriet tusken it famke en de frou.
  As in koarddûnser
  sykje ik lykwicht
  yn it libben.

  Yn dizze bondel fynt Jildou Elgersma wurden foar har syktocht nei it lykwicht. Fol striid, gauris sûnder ûntwyk, mar wol altyd burgen yn de leafde fan har Himelske Heit. Nei har earste boek Finzen tusken libben en dea is de dichteresse gâns groeid yn har dichterskip. Fersen om stil fan te wurden.

  Formaat125x190
  Aantal pagina's91
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurJildou Elgersma
  Korte levensbeschrijving

  Jildou Elgersma is berne yn 1974 te Easterein, gemeente Littenseradiel. Yn 2003 hat hja in kursus autobiografysk skriuwen folge ûnder lieding fan Akky fan der Veer. Dizze kursus wie foar har in oanset om fierder te gean mei it ferwurdzjen fan persoanlike gefoelens.
  De earste stap nei it publyk hat hja setten doe’t hja skewielster waard by it Gysbert Japicxhûs te Boalsert. De ôfrûne jierren hat hja dan ek ferskate gedichten publisearre op de Fryske Spreukekalinder. Fakentiden skriuwt hja oer harsels mar ek de natoer is in ynspiraasjebron.
  Yn 2010 ferskynde har debútbondel, Finzen tusken libben en dea. It giet oer har wrakseljen mei it libben nei oanlieding fan in groanysk depressive stimmingstoarnis. Troch it útbringen fan dizze bondel hopet hja it ûnderwurp depresje mear besprekber te meitsjen.

  Verschijningsdatum2013-12-21

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-593-0
  EAN nummer
  9789089545930
  Auteur
  Jildou Elgersma