Moard yn tsjerke e-boek
Afbeelding van Moard yn tsjerke e-boek
Afbeelding van Moard yn tsjerke e-boek

Moard yn tsjerke e-boek

Spannend en fermaaklik tredde diel oer plysjeduo Bekkema en Roosjen

€ 5,50  Omschrijving

  De koster fan in tsjerke makket alles ree foar de ynspeksje fan ’e grêfkelder dy’t ûnder it gongpaad foar de preekstoel leit. Yn dy kelder lizze bonkerakken fan trije froulju fan boere-adel. Dy ynspeksje moat alle jierren dien wurde. Dat is fêstlein yn in âld testamint. Hjoed de dei wurdt der in lyts feestlik barren fan makke.
  Op in stuit is, op ien nei, elkenien oanwêzich. De koster iepenet it lûk alfêst mar. Hy jout in alderheislikste gjalp. Op ’e trep nei de kelder leit in lyk.
  Wurk oan de winkel foar brigadier-resjersjeur Liuwe Bekkema en haadplysje-resjersjeur Lukas Roosjen. De beide mannen binne folslein ferskillend fan aard. Se jouwe inoar gauris stekken ûnder wetter en Bekkema moat Roosjen regelmjittich wer by de les lûke, mar se kinne as de blommen. Op it buro wurde se dan ek “De Blomkes” neamd.
  Se dûke fuort yn dizze aparte saak. Al gau komme se bysûndere dingen tsjin en dy roppe wer allegearre fragen op. Wat is de rol fan de eardere koster? Wêrom wie de tsjerke net ôfsletten? Wat stiet der eins krekt yn it testamint?

  In spannend en fermaaklik aventoer. It is it tredde diel yn in searje oer “De Blomkes”. Earder ferskynden Allegearre snie en Moard yn ’e hite hei.

  ebook_moard_yn_tsjerke_Inkijk.epub

  Formaat e-boek
  Aantal pagina's 115
  Levertijdn.v.t.
  Auteur Meindert Bylsma
  Biografie

  Meindert Bylsma (1941) waard berne yn Wergea. Hy folge in oplieding ta ûnderwizer en joech in skoft les om utens. Pleage troch ûnwennigens kaam er al gau wer yn Fryslân (Kimswert) werom. Bylsma bleau oant syn pensjonearring learaar Nederlânsk en nifeljen yn Harns. Hy is de skriuwer fan in grut oeuvre, sawol poëzij as proaza, mei in opfallende kombinaasje fan boartlikens en earnst.

  Verschijningsdatum 22-12-2021

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-94-6365-411-1
  EAN nummer
  9789463654111
  Auteur
  Meindert Bylsma