Nearnewâld e-boek

Nearnewâld e-boek

Gelegenheidsbondel 50 jier Skriuwersbound mei ferhalen en fersen ynspirearre op in tekening fan Laurens Bontes

€ 8,95  Omschrijving

  Libben en dea, leafde en haat, gearwurking en oergeunst, mienskip en iensumens: it is allegear te finen yn Nearnewâld. Der wurdt fochten en frijd, rabbe en swijd, wat dat oangiet is it in plak as alle oare plakken op ’e wrâld.
  Omdat It Skriuwersboun 50 jier bestiet, hat in grut tal Fryske skriuwers en dichters foar harren lêzers dit meartalige Nearnewâld optocht. It útgongspunt wie in tekening fan Laurens Bontes, in sykplaat dêr’t elk in detail út keazen hat.
  It einresultaat is in mearsidige fantasijwrâld dy’t in soad op uzes liket, in feest likegoed as in drama fan werkenning, ôfwikseljend as it libben sels.

  ebook_nearnewald_def_ink.pdf

  Formaat e-boek
  Aantal pagina's 162
  Levertijd 0 werkdagen
  Auteur Div. skriuwers
  Biografie


  Verschijningsdatum 30-12-2019

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-94-6365-204-9
  EAN nummer
  9789463652049