Omsjen e-boek
Afbeelding van Omsjen e-boek
Afbeelding van Omsjen e-boek

Omsjen e-boek

In oangripend ferhaal oer it ferline dat in libben lang meispilet, oer leafde, freonskip en hope. Foar in part wierbard

€ 6,50  Omschrijving

  Teatske wurket yn it Bonifatiussikehûs yn Ljouwert. It is oarloch, it wurk is net sûnder gefaar en har heit wol graach dat se wer thúskomt. Mar Teatske fynt dêr har earste, allesoerhearskjende leafde. Se kin en wol de sike minsken en har leafste: de bysûndere, sensuele Joadske Otto, net yn ’e steek litte. As se troch omstannichheden dochs weromgiet nei har bertedoarp hoopt en dreamt se oer in libben mei har Otto. Mar dan krijt Teatske in brief…
  Yn maaie ‘45 as hiel Europa yn it ljocht fan de frijheid de frede fiert, belibbet Teatske har donkerste dagen. In dramatysk barren út har ferline makket dat it libben sa hiel oars rint as dat Teatske oait tocht hie. Wurdt de lêst dy’t se meitôget ûndraachlik of binne de libbenslange, djippe freonskippen en de leafde har ynspiraasje om it libben yn al syn djipte- en hichtepunten temjitte te gean?

  In oangripend ferhaal, basearre op it libben fan de mem fan de skriuwster.

  ebook_omsjen_Inkijk.epub

  Formaat e-boek
  Aantal pagina's 222
  Levertijd n.v.t.
  Auteur Anneke Sieperda
  Biografie

  Anneke Sieperda (1957) is berne yn de Kooi-polder by Sleat, waard oplaat ta ûnderwizeres en wurke op ferskillende basisskoallen. Earst as learkrêft en neidat se mem waard fan fjouwer bern as ynfalster. Se spilet toaniel, hat regisseur west en skreau sketsen en stikken, foar toaniel, foar in kabaretselskip en foar jubilearjende ferieningen.

  Verschijningsdatum 22-12-2021

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-94-6365-380-0
  EAN nummer
  9789463653800
  Auteur
  Anneke Sieperda