Reedride op glêd iis
Afbeelding van Reedride op glêd iis
Afbeelding van Reedride op glêd iis

Reedride op glêd iis

Fjirde bondeling ferheljend en polemysk proaza, poëzy, literatuerkrityk, essays, anarkys en kollaazjes fan Josse de Haan

€ 27,50  Omschrijving

  Dizze bondel ferheljend en polemysk proaza, poëzy, literatuerkrityk, essays, analyzes, anarkys, kollaazjes, ensfh. is de fjirde yn de rige eigen wurk dy’t Josse de Haan sûnt 2005 gearstald hat – Kastanjes Poffe (2005), Kidelstiennen heine en slaan (2007), Frozen moonlight yn myn hannen (2013) en no dan Reedride op glêd iis.
  Dit boek befettet op ’e nij literatuerhistoarje – oer de ôfrûne fyftjin jier (sûnt Piksjitten op Snyp op 9-9-’99 ferskynde). It jout nij wurk, c.q. nea publisearre, en artikels út ûnderskate papieren en digitale tydskriften. In pear binne yn boeken ferskynd.
  Brieven oan (literêre) freonen en reaksjes op mails en blogs oer literêre ûnderwerpen jouwe wat mear sicht op it literêre bedriuw sa’t him dat yn syn eagen de ôfrûne desennia ûntwikkele hat. De kampanjes om Piksjitten op Snyp hinne kinne ferhelderjend wurkje, en jouwe in sicht op de net altiten transparante en koosjere hâlding fan ynstitúsjes, kommisjes en guon persoanen.
  Syn wurk, sawol primêr as sekundêr, is de delslach fan it libjen yn twa talen, yn twa kultueren, en no – nei in fyftjin jier libjen yn in seistal talen – is it noch breder wurden.
  Oan primêr poëzywurk is opnommen in rige fan 37 fersen en 14 anarkys (fisuele poëzy). Twa nea publisearre ferhalen ferskine yn dit boek. Brieven oer literatuer oan kollega’s/freonen, gedichten oer en oan freonen/dinnen en besprekken fan wurk kompletearje de bondel. De fjouwer útjeften mei foaral sekundêr wurk jouwe in byld fan de Fryske literatuer fan de ôfrûne jierren troch syn eagen, beskriuwe ek de tûkelteammen dêr’t je as skriuwer yn in lyts taalgebiet mei te krijen hawwe. De oergeunst ek.


  WINTERWILLE

  iisbaan glimt as flakstrutsen folle moanne - laket
  reedrider streket fan lofts nei rjochts - dûnset
  winterlûd sjit yn kadâns oer skaden - resonearret

  bûgde rêch teart skouders linich yn ‘e foarm – faasje
  twa izers snije fearkjend oer de iisplaneet – ritmyk
  45-gradebocht tilt rjochterskonk oer lofter – lykwicht

  rappe rider heakket rêde rydster oan syn earm - iispearke


  Formaat 145x210x26 mm
  Aantal pagina's 378
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur Josse de Haan
  Biografie

  Josse de Haan is berne en opgroeid yn Peins, in doarp noardeast fan Frjentsjer. De Haan folge de ûnderwizersoplieding oan de Rykskweekskoalle te Ljouwert. Fan 1962 oant 1971 wie er haad fan de iepenbiere ienmansskoalle te Hjerbeam, dy't yn 1967 in twamansskoalle waard; Trinus Riemersma waard yn 1970 syn direkte kollega.
  Yn 1971 krige De Haan in beneaming as learaar Nederlânsk oan de Ryksskoallemienskip te Skagen yn Noard-Hollân, dêr’t er him ek nei wenjen sette. Njonken syn wurk studearre er MO-Nederlânsk oan it Nutsseminary fan de UvA en oan de Vrije Leergangen VU, beide yn Amsterdam. Fan 1982 ôf wenne er dêr ek.
  Yn 1988 sei er it ûnderwiis farwol en wijde er him alhiel oan it skriuwen. Josse de Haan festige him, neidat er wer in skoft yn Fryslân wenne hie, yn 1999 yn it Súd-Frânske grinsplak Hendaye oan de Golf fan Biskaye. Hy wennet dêr tegearre mei syn partner, de Spaansk-Baskyske skriuwster Maite Gonzalez Esnal.

  Verschijningsdatum 20-01-2016

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-832-0
  EAN nummer
  9789089548320
  Auteur
  Josse de Haan