Roman fan in hielmaster / Roman van een geneesheer e-boek
Afbeelding van Roman fan in hielmaster / Roman van een geneesheer e-boek
Afbeelding van Roman fan in hielmaster / Roman van een geneesheer e-boek

Roman fan in hielmaster / Roman van een geneesheer e-boek

Spannende roman, samengesteld uit de vier evangeliën; spanende roman gearstald út de fjouwer evangeeljes

€ 7,50  Omschrijving

  Nei in mystike ûnderfining bekearde Eric Hoekstra him ta it kristendom en makke út ‘e fjouwer evangeeljes ien spannende en moderne roman.
  Na een mystieke ervaring bekeerde Eric Hoekstra zich tot het christendom en maakte uit de vier evangeliën een spannende en moderne roman.

  RomanfaninHielmaster_Inkijk.pdf
  RomanvaneenGeneesheer_Inkijk.pdf


  Formaat e-boek
  Aantal pagina's 230
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur Eric Hoekstra
  Biografie

  Eric Hoekstra beskriuwt himsels as tinker en dichter. Yn 2007 bivakkearre hy in wike yn in tonne foar in boekhannel ter gelegenheid fan de Maand van de Filosofie, yn it spoar fan de âlde Grykse filosoof Diogenes de Synikus. Fierder sette hy wurk fan de filosoof Friedrich Nietzsche oer yn it Frysk, wêr’t hy de Obe Postmapriis foar krige. Yn syn hoedanichheid fan taalkundige ûndersiket hy ûnder oaren ferbale manipulaasje yn nijs- en aktualiteiterubrieken. Nêst syn taalkundich en letterkundich wurk skriuwt hy kollums foar de populêre nijsside liwwadders.nl. Hoekstra slagget yn it goed beargumentearjen fan orizjinele stânpunten. Yn 2012 ferskynde fan syn hân in Nederlânske en in Fryske oersetting (yn ien bân) fan de Bhagavad Gita. Yn 2014 ferskynde Midfrysk Goud, yn 2017 Waatze Gribberts Brulloft en It Libben fan Aagtje IJsbrants, beide hertalingen fan Midfrysk wurk.

  Verschijningsdatum 23-06-2018

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-94-6365-056-4
  EAN nummer
  9789463650564
  Auteur
  Eric Hoekstra