Shit my mar lek (e-boek)
Afbeelding van Shit my mar lek (e-boek)
Afbeelding van Shit my mar lek (e-boek)

Shit my mar lek (e-boek)

It sintrale tema is ‘de minne situaasje fan it Frysk’. In ludyk boek wêryn’t alle literêre ekperiminten tastien lykje te wêzen

€ 6,-  Omschrijving

  Trije wat âldere manlju wurde op ferskillende plakken dea oantroffen. De plysje besiket út te finen wêrom’t se ‘lek’ sketten binne. In sitaat by it finen fan ien fan de manlju: ‘Selsmoard, dat hie it moaiste west, dat joech minder rompslomp... Mar ja dat kaam net yn de beneaming’. Is it boek in misdieroman? Dat soe sa mar kinne. In oar ferhaal begjint mei: Der wie ris in lân dat Dellân hjitte. Krekt as yn in mearke. In mearkeboek? Dat soe ek kinne fansels. Troch it ramtferhaal binne allegearre oare ferhalen frissele dy’t de lêzer geregeldwei op ’e doele bringe. It sintrale tema dat de skriuwer oansnijt is de ‘minne situaasje’ fan it Frysk. Hy is der op in seldsume wize yn slagge de toan licht te hâlden, of is dat mar skyn?
  Dit boek is de werútjefte fan de earste printing út 1998.

  In wûnderlik ludyk boek, fol mei yn parabels en ferhalen ferpakte krityk, mar tagelyk iroanysk en humoristysk.
  Jelle Krol yn de Leeuwarder Courant

  Alles yn dit boek, fan mearke oant misdie, hat te krijen mei de delgong en de driigjende ûndergong fan it Frysk.
  Sjoerd Bottema yn Trotwaer

  Dit boek is dúdlik in gefal fan literêr eksperimint: alles is tastien.
  Babs Gezelle Meerburg yn it Friesch Dagblad

  Formaate-book
  Aantal pagina's134
  Levertijd0 werkdagen
  AuteurMeindert Bylsma
  Korte levensbeschrijving

  Meindert Bylsma (1941) waard berne yn Wergea. Hy folge in oplieding ta ûnderwizer en joech in skoft les om utens. Pleage troch ûnwennigens kaam er al gau wer yn Fryslân (Kimswert) werom. Bylsma bleau oant syn pensjonearring learaar Nederlânsk en nifeljen yn Harns. Hy is de skriuwer fan in grut oeuvre, sawol poëzij as proaza, mei in opfallende kombinaasje fan boartlikens en earnst.

  Verschijningsdatum2012-05-03

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-365-3
  EAN nummer
  9789089543653
  Auteur
  Meindert Bylsma