Simmer (e-boek)
Afbeelding van Simmer (e-boek)
Afbeelding van Simmer (e-boek)

Simmer (e-boek)

Foar Aent Obma, boeresoan en opgroeid op de famyljepleats oan it Dokkumer Djip, is Fryslân yn syn jonge jierren te lyts. Hy swalket de hiele wrâld oer en fia Amearika bedarret er yn Ynje

€ 5,-  Omschrijving

  Foar Aent Obma, boeresoan en opgroeid op de famyljepleats oan it Dokkumer Djip, is Fryslân yn syn jonge jierren te lyts. Hy swalket de hiele wrâld oer en fia Amearika bedarret er yn Ynje. Pleage troch ûnwennigens komt er nei in fearnsieu in simmer lang werom yn it Heitelân. Aent fynt byld en wêzen fan Fryslân en benammen fan it boerelibben út syn jeugd werom, sa’t dy yn syn dreamen, de lange jierren om utens, fêstset en idealisearre binne.
  De novelle Simmer ferskynde earst trije jier nei de dea fan Nyckle Haisma yn it literêre tydskrift De Tsjerne. By gelegenheid fan de Fryske Boekewike 1948 waard it útjûn as boekewikegeskink. Yn itselde jier krige de skriuwer foar Simmer postúm de Gysbert Japicxpriis. Hy wie de twadde auteur dy’t de priis krige.

  Dit boek is de werútjefte fan de earste printing út 1948.

  Nettsjinsteande syn altemets kosmopolityske ynslach soe it Haisma nea net slagje om him oan tsjoen en byld fan Fryslân te ûntwinen.
  Klaes Dykstra yn Lyts hânboek fan de Fryske literatuer

  Haisma hat hast deselde jefte as Obe Postma. Mei it bleate neamen fan ’e dingen kin er stimming oproppe.
  Ype Poortinga yn Frysk en Frij

  Hoe blijkt ook uit het bekroonde werk Simmer de diepe liefde voor Friesland van hem, die is heengegaan in de zomer van zijn leven, dat nog zoveel verwachtingen inhield voor de toekomst.
  By de útrikking fan de Gysbert Japicxpriis

  Formaate-boek
  Aantal pagina's51
  Levertijd0 werkdagen
  AuteurNyckle J. Haisma
  Korte levensbeschrijving

  Nyckle J. Haisma waard yn 1907 berne te Ie. Om’t er as skoalmaster yn Fryslân gjin fêst wurk krije koe, slagge er nei Medan op Sumatra. Hy kaam ien kear mei ferlof werom yn Fryslân en wie letter fan doel nei de oarloch foargoed werom te kommen. Safier kaam it net. Noch mar 35 jier âld ferstoar er yn 1943 oan diftery yn in Jappekamp. Yn 1948 krige er postúm de Gysbert Japicxpriis foar Simmer.

  Verschijningsdatum2012-04-09

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-382-0
  EAN nummer
  9789089543820
  Auteur
  Nyckle J. Haisma