Sin oan
Afbeelding van Sin oan
Afbeelding van Sin oan

Sin oan

Tagonklike fersen mei in knypeach

€ 16,50  Omschrijving

  De fersen fan Jurjen van der Meer wurde al tsientallen jierren brûkt yn de heechste groepen fan it basisûnderwiis en foar de foardrachtskriich FeRstival op middelbere skoallen. Yn dit boek bondelet er syn moaiste wurk fan de lêste tiid. De bondel befettet in tal ‘Pas op…’-gedichten, mei yllustraasjes fan Maaike van den Akker, in searje ‘Op in …’l-gedichten, mei yllustraasjes fan Lip Ferwerda en in tritichtal frije fersen.
  Jurjen hat in oansprekkende, tagonklike styl. It binne fersen mei in knypeach.

  Sin oan_Inkijk.pdf

  Formaat 125x190x6 mm
  Aantal pagina's 88
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur Jurjen van der Meer
  Biografie

  Jurjen van der Meer (1957) is berne yn Skearnegoutum, mar wennet syn hiele libben al yn Terkaple-Eagmaryp. Hy publisearre twa dichtbondels: Yn ’e fierte 1986 (poëzij foar folwoeksenen) en Freedtemiddei Frij 1996 (poëzij foar bern) en in pear berneboeken.
  Hy hat him de lêste jierren talein op it skriuwen fan lieten en edukatyfmateriaal. Jurjen hat lang foar de klasse stien. Op dit stuit is er einredakteur fan it tiidskrift Tsjek by Cedin Drachten. Fierder skriuwt er teksten foar Omrop Fryslân, wurke er mei oan Studio F, Tomke en is er dwaande mei teaterproduksjes. Jurjen is troud, hat twa folwoeksen bern, fjouwer pakesizzers, spilet gitaar en mei graach yn it fjild omstrune.

  Verschijningsdatum 26-10-2017

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-997-6
  EAN nummer
  9789089549976
  Auteur
  Jurjen van der Meer