Sitebuorren, myn eigen paradys (e-boek)
Afbeelding van Sitebuorren, myn eigen paradys (e-boek)
Afbeelding van Sitebuorren, myn eigen paradys (e-boek)

Sitebuorren, myn eigen paradys (e-boek)

Boppe wetter kommen brieven fan har mem binne foar Auck Peanstra oanlieding om de oantinkens oan it plak fan har jeugd op te skriuwen

€ 6,-  Omschrijving

  Boppe wetter kommen brieven fan har mem binne foar Auck Peanstra oanlieding om de oantinkens oan it plak fan har jeugd op te skriuwen.
  Dy brieven jouwe in byld fan it erflik wrotten en wramen fan de boer en de noed om fee en bedriuw. Fan dy noeden hat lytse Auck net witten, foar har wie it libben ien grut feest.

  Formaate-boek
  Aantal pagina's147
  Levertijd0 werkdagen
  AuteurAuck Peanstra
  Korte levensbeschrijving

  Skriuwster Auck Peanstra (skûlnamme fan: Aukje Hoogland-Peenstra) is opgroeid op in pleats op Sitebuorren. Se stie tsien jier oan skoalle, yn dy tiid helle se it applikaasjefoech basisûnderwiis en de lû-akte Frysk. Nei in pear jier as faklearkrêft Frysk wurke te hawwen, wurket se no yn groep 2 fan de basisskoalle yn Bitgummole.
  It skriuwen fan fersen, ferhalen en gelegenheidsstikken hat Auck Peanstra eins al har hiele libben dien. Dêrom hat se al in ryk oeuvre opboud. Foar Sitebuorren, myn eigen paradys hat se yn 2008 de Rink van der Veldepriis krigen.

  Verschijningsdatum2012-05-02

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-392-9
  EAN nummer
  9789089543929
  Auteur
  Auck Peanstra