Sjochst no wol
Afbeelding van Sjochst no wol
Afbeelding van Sjochst no wol

Sjochst no wol

Poëtyske skets fan in wei nei bewustwurding

€ 12,50  Omschrijving

  allinne
  al dat wyt
  al dat ljocht

  Dizze bondel jout in skets fan in wei nei bewustwurding en folwoeksenens wêrby’t ferkillende foarmen fan keunst in wichtige, gauris beslissende rol spile ha. De bondel bestiet út fjouwer tematysk oardere sykli, ferbûn troch trije oergongsfersen dy’t op harsels steane.
  It earste part is wijd oan byldzjende keunst, wêrby’t de folchoarder fan de fersen al eat fan de ûntjouwing fan de dichter sjen lit. Yn it twadde part befine wy ús op it toaniel. It tredde part hat film as ûnderwerp en it lêste part fotografy, benammen aansichtkaarten.

  och nim de hiele brot eins
  ek mar mei

  Formaat

  145x210x5 mm

  Aantal pagina's 53
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur

  H. M. Daams

  Biografie

  De auteur waard berne yn in lyts plakje ûnder de reek fan Boalsert en is hikke en tein yn Fryslân. Letter ferhuze er nei Grins, en dernei nei Amsterdam, mar tsjintwurdich wennet er yn ’e omkriten Den Haach. Yn it deistich libben set er literêr wurk (meastentiids út it Ingelsk) oer yn it Nederlânsk, mar doe’t er foar himsels begûn te skriuwen ferfoel er automatysk yn syn memmetaal.

  Verschijningsdatum

  24-12-2014

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-727-9
  EAN nummer
  9789089547279
  Auteur
  H. M. Daams