Skiednis fan de Fryske biweging
Afbeelding van Skiednis fan de Fryske biweging
Afbeelding van Skiednis fan de Fryske biweging

Skiednis fan de Fryske biweging

Under it begryp ‘Fryske beweging’ falle alle organisaasjes en minsken dy’t har ynsetten hawwe om it Frysk mear earmslach te jaan

€ 24,50  Omschrijving

  Skiednis fan de Fryske biweging is it earste folsleine boek oer de ‘Fryske beweging’. Under dat begryp falle alle organisaasjes en minsken dy’t har ynsetten hawwe om it Frysk mear earmslach te jaan. Van der Schaaf krige yn 1972 fan de Fryske Akademy de opdracht om it boek te skriuwen; hy wie doe krekt mei pinsjoen. Syn doel wie nei te gean wat de gefolgen en fertuten west hiene fan it ‘yn it begjin fan de njoggentjinde ieu op gong kommen en stadich krêftiger wurdend stribjen om it âld kultuerbesit fan Fryslân wer ta libben te bringen’. Oardel ieu skiednis wurde troch him libben en detaillearre beskreaun. Oan de jierren 1940-1945 binne twa haadstikken wijd. It boek ferskynde yn 1977 krekt even earder as it proefskrift fan Gjalt Zondergeld, De Friese beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen. Van der Schaaf idintifisearre him mei de Fryske beweging, Zondergeld kritisearre. Yn 1978 krige Van der Schaaf de Piter Jellespriis fan de stêd Ljouwert foar dit boek.

  Dizze útjefte is de werútjefte fan de earste printing út 1977. It boek is net omstavere.

  Van der Schaaf lit sjen hoe’t de dream fan de romantyk en âldheidkunde en taalkundige niget fan in genoatskipsrûnte útgroeide ta in taalstriid en in emansipaasjebeweging.

  Ut it sjueryrapport fan de Piter Jellespriis

  Juist die informatie en die nuchterheid, de weergave van feiten tegen de vluchtige, maar wel kenmerkend geschetste achtergrond van de verschillende tijdsperioden, maken dit boek tot een evenwichtig werk, leerzaam, documentair en boeiend.

  Pieter Terpstra yn it Nieuwsblad van het Noorden

  Formaat140x210 mm
  Aantal pagina's434 pagina's
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurSjoerd van der Schaaf
  Korte levensbeschrijving

  Sjoerd van der Schaaf (1906-2006) folge de HBS op It Hearrenfean. Oant 1931 wie er sekretary-amtner. Doe krige er in beneaming as sjoernalist by it Nieuwsblad van Friesland. Fjirtich jier siet hy yn dat fak, op ferskate plakken yn Nederlân. Hy skreau op literêr mêd fiif romans en ien ferhalebondel, dy’t almeast maatskiplike tematiken behannelje.

  Verschijningsdatum2010-04-09

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-203-8
  EAN nummer
  9789089542038
  Auteur
  Sjoerd van der Schaaf