Sunder garansje (e-boek)
Afbeelding van Sunder garansje (e-boek)
Afbeelding van Sunder garansje (e-boek)

Sunder garansje (e-boek)

Froukje Annema beskriuwt yn Sûnder garânsje it oangripende ferhaal fan Hilda, in frou yn de fjirtich, dy’t samar fan in sûn minske in kankerpasjint wurdt as by har boarstkanker konstatearre wurdt

€ 6,50  Omschrijving

  Froukje Annema beskriuwt yn Sûnder garânsje it oangripende ferhaal fan Hilda, in frou yn de fjirtich, dy’t samar fan in sûn minske in kankerpasjint wurdt as by har boarstkanker konstatearre wurdt. De dokters kinne gjin garânsje op genêzing jaan mar ferklearje har oan de ein wol better. It ferhaal wurdt ôfwikelse troch in twadde ferhaalline. Hilda’s njoggentjinjierrige dochter Selma wurket op in kantoar en hat temûk in relaasje mei in troude, âldere kollega. Hilda fielt dat der wat mei har dochter oan ’e hân is. Pas as de affêre achter de rêch is en Hilda genêzen, komme, op de lêste bledside, mem en dochter wer byinoar.

  Dizze fjirde printing is de werútjefte fan de tredde printing út 1999, mei in neiwurd fan Jelma Knol.

  De lêzer sil it ferrin fan Hilda har sykte en it geastlik ferwurkjen dêrfan mei spanning en meifielen folgje. Wat hja dêrby fan sibben, freonen en frjemden oan stipe of tsjinstân ûnderfynt, wurdt gauris net sûnder humor en libbensecht ferteld.
  Freark Dam yn Frysk en Frij

  Doe’t ik it ferhaal sân jier lyn lies wie ik al rekke troch de autintisiteit en lêsberens, no by de tredde printinge is dat fansels noch de helte mear it gefal. It minsklike ferhaal oer it libben fan in kankerpasjinte, skreaun troch ien dy’t wist wat it betsjutte om sûnder garânsje fierder te moatten, is de grutste wearde fan dizze roman.
  Henk van der Veer yn Trotwaer

  Formaate-boek
  Aantal pagina's165
  Levertijd0 werkdagen
  AuteurFroukje Annema
  Korte levensbeschrijving

  Froukje Annema (1941-1998) folge in oplieding ta beukerliedster en wurke ek yn dat berop. Yn de santiger jierren begûn se koarte ferhalen te publisearjen en sûnt ûntjoech se har ta in alsidich auteur dy’t in grut publyk berikte. Har oeuvre is grut: toanielwurk, kabaretteksten, berneboeken, dichtwurk, seis ferhalebondels en seis romans. Se die ek in protte sjoernalistyk wurk.

  Verschijningsdatum2012-03-10

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-372-1
  EAN nummer
  9789089543721
  Auteur
  Froukje Annema