Swart mar leaflik
Afbeelding van Swart mar leaflik
Afbeelding van Swart mar leaflik

Swart mar leaflik

Dit boek jout in goed byld fan in sletten mienskip yn ’e twadde helte fan de 19de ieu. Swarte Jantsje hat de minne eigenskippen fan har heit urven, mar ek de goede fan har mem. De skriuwer wiist de maatskiplike misstannen oan as oarsaak fan it soms frijwat ûnotterdokse hâlden en dragen fan Swarte Jantsje

€ 18,95  Omschrijving

  De roman Swart mar leaflik spilet oan ’e Fryske noardkust. Swarte Jantsje hat de minne eigenskippen fan har heit urven, mar ek de goede fan har mem. Har wize fan libjen falt ferkeard by de minsken om har hinne, mar se is sterk en moedich. It boek jout in goed byld fan in sletten mienskip yn ’e twadde helte fan de 19de ieu. De skriuwer wiist de maatskiplike misstannen oan as oarsaak fan it soms frijwat ûnotterdokse hâlden en dragen fan Swarte Jantsje.

  Dit boek is de werútjefte fan de tredde printing út 1998, mei in neiwurd fan T. Steenmeijer-Wielenga.

  Swart mar leaflik is net in klassyk literêr wurk, mar wol in populêr en aardich folksboek.

  Jabik Veenbaasyn de Leeuwarder Courant

  Cuperus was onder de schrijvers van het genre van de eenvoudige streekroman een van de besten.

  Tiny Mulder yn Literair kwartier fan de RONO

  Formaat140x210 mm
  Aantal pagina's240 pagina's
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurWatse Cuperus
  Korte levensbeschrijving

  Watse Cuperus (1891-1966) wenne syn hiele libben yn de Noardeasthoeke fan Fryslân. As boere-arbeider, winkelman en letter meteropnimmer ferkearde er mei de gewoane minsken. Hy ûntjoech him ta in sosjaalfielend en striidber folksferteller, dy’t syn skriuwerskip as in ropping en in opdracht beskôge.

  Verschijningsdatum2010-04-09

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-181-9
  EAN nummer
  9789089541819
  Auteur
  Watse Cuperus