Tao Te Ching | Frysk en Nederlands
Afbeelding van Tao Te Ching | Frysk en Nederlands
Afbeelding van Tao Te Ching | Frysk en Nederlands
Afbeelding van Tao Te Ching | Frysk en Nederlands

Tao Te Ching | Frysk en Nederlands

Tweetalig keerboek Tao Te Ching hertaald en ferfryske door Eric Hoekstra

€ 19,50  Omschrijving

  Het Boek van de Weg en de Deugd / It Boek fan de Wei en de Deugd

  De Tao Te Ching is geschreven in de vierde eeuw voor Christus. Dat maakt Lao Tse tot een tijdgenoot van Boeddha en van Plato. Het was een tijd dat zowel bij de Grieken als bij de Chinezen het denken alle kanten uitvloog, allerlei denkrichtingen werden verkend en voor het eerst werden de resultaten van die verkenningen opgeschreven. De Tao Te Ching ligt aan de basis van de denktraditie van China en Japan. Het tegenwoordige zenboeddhisme grijpt er ook weer op terug.

  De Tao Te Ching is skreaun yn ʼe fjirde ieu foar Kristus. Dat makket fan Lao Tse in tiidgenoat fan Boeddha en fan Plato. It wie in tiid dat sawol by de Griken as by de Sinezen it tinken alle kanten útfleach, allegearre tinkrjochtingen waarden ferkend en foar it earst waarden de resultaten fan dy ferkenningen opskreaun. De Tao Te Ching leit oan de basis fan de tinktradysje fan Sina en Japan. It hjoeddeistige Zen-boeddisme grypt der ek wer op werom.

  Formaat 145x210x18 mm
  Aantal pagina's 200
  Levertijd 2 werkdagen
  Hertaler Eric Hoekstra
  Biografie

  Eric Hoekstra beskriuwt himsels as tinker en dichter. Yn 2007 bivakkearre hy in wike yn in tonne foar in boekhannel ter gelegenheid fan de Maand van de Filosofie, yn it spoar fan de âlde Grykse filosoof Diogenes de Synikus. Fierder sette hy wurk fan de filosoof Friedrich Nietzsche oer yn it Frysk, wêr’t hy de Obe Postmapriis foar krige. Yn syn hoedanichheid fan taalkundige ûndersiket hy ûnder oaren ferbale manipulaasje yn nijs- en aktualiteiterubrieken. Nêst syn taalkundich en letterkundich wurk skriuwt hy kollums foar de populêre nijsside liwwadders.nl. Hoekstra slagget yn it goed beargumentearjen fan orizjinele stânpunten. Yn 2012 ferskynde fan syn hân in Nederlânske en in Fryske oersetting (yn ien bân) fan de Bhagavad Gita.

  Verschijningsdatum 11-09-2015

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-794-1
  EAN nummer
  9789089547941
  Auteur
  Eric Hoekstra