Tichtby - eboek
Afbeelding van Tichtby - eboek
Afbeelding van Tichtby - eboek

Tichtby - eboek

Plysjeman Ale Alema rekket betize yn de leafde en yn de misdied

€ 6,95  Omschrijving

  De kop fluitet en kreaket him. Freegjen is in belangryk part fan syn wurk, mar hy hat ynienen gjin fragen mear. Hy pakt Ryk by de skouders en se ferwart har no net. Trochelkoar skodzje wol er har, mar docht it net. Ynstee dêrfan lûkt er har tsjin him oan. Soks docht er oars net. It is begrutsjen, miskien wanhoop, in meilibjen, in ynlibjen.
  ‘Moatst my helpe Ale,’ seit se mei in smoard lûd.
  ‘Wêr is lytse Lutzen?’


  Plysjeman Ale Alema rekket diskear djip betize yn de leafde en yn de misdied. Syn hûs wurdt wer opboud nei in ferwoastgjende brân, mar der is mei in steger knoeid, wêrtroch’t dy ynstoart. En letter krijt Ale in foto tastjoerd, fan Nanke, syn freondinne, dy’t leit te sliepen. Kin hiel tichtby komme! stiet op it briefke dat der by sit. Letter krijt er noch ien, fan syn kollega Wytske, ek sliepend, mei itselde drigemint. Ek wurdt syn bankrekken leechhelle, troch Tichtby bv. Wa hat it op him foarsjoen? Op advys fan de ofsier fan justysje dûke Nanke en Ale in skoftsje ûnder en geane nei Bergen yn Noarwegen. Kinne se tagelyk wat mear útsykje oer de ferdwining fan Lutzen Terberg, de man fan Nanke, dy’t yn Bergen foar ’t lêst sjoen is, jierren ferlyn. Mar is Nanke wol wa’t se seit dat se is? Se docht hiel frjemd. En dan komt Ale pas echt yn gefaar.
  Yntusken is Wytske dwaande mei de moard op in 75-jierrige soere resinsint yn in hûs fol boeken. En dat hat ek wer mei har Bontebokker kollega te krijen.
  In spannend en ferrassend Alema-mystearje.

  Formaat e-boek
  Aantal pagina's 168
  Levertijd 0 werkdagen
  Auteur Jan Schokker
  Biografie

  Yn 1952 berne yn Oranjewâld as helte fan in twilling. Nei in technysk begjin komt it kreative yn him boppe en fanôf syn fjouwerentweintichste is hy selsstannich mei in eigen standbouw- en beletterings- bedriuw. Skriuwen is fan jongs oan ôf in passy en nei in tal toanielstikken, revu’s, ferhalen, no al it tredde boek. Wenne jierren yn Langsweagen en sûnt 1989 yn Jonkerslân.

  Verschijningsdatum 17-08-2015

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-773-6
  EAN nummer
  9789089547736
  Auteur
  Jan Schokker