Tin iis
Afbeelding van Tin iis
Afbeelding van Tin iis

Tin iis

De famylje Jagersma stelt it hûs iepen foar ûnderdûkers en dochter Klaske (14) wurdt starichwei yn it ferset behelle

€ 22,50  Omschrijving

  De roman Tin iis is ien fan de meast wurdearre boeken út de Fryske literatuer. Haadpersoan is Klaske Jagersma, 14 jier yn 1942. Har âlder suske Dineke sit yn it ferset en sels wurdt sy dêr starichwei ek yn behelle. It ferhaal giet ek oer de wederwaardichheden fan de famylje Jagersma dy’t it hûs iepenstelt foar ûnderdûkers dy’t dêr koarter of langer tahâlde, om te begjinnen it joadske famke Anneke.
  Yn har biografy Foar alles is in tiid út 2006 seit de skriuwster dat se har lilk makke om it feit dat nei 1945 de rol fan de frou yn de oarloch ûnderbeljochte bleaun wie. Tin iis wie ek bedoeld om dêr wat yn te feroarjen. De earste printinge ferskynde yn 1981, de fyfde yn 2005. Tiny Mulder makke sels in oersetting yn it Hollânsk, Gevaarlijk ijs.

  In roman dy’t de jongerein fan dizze tiid, dy’t de besetting net trochmakke hat, oansprekke sil. Der kin har wat dat oanbelanget net gau in better boek yn hannen jûn wurde, omdat it sa autentyk is.
  Piter Terpstra yn it Frysk Deiblêd

  Formaat

  130x210

  Aantal pagina's 305
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur

  Tiny Mulder

  Biografie

  Tiny Mulder (1921-2010) kaam op har trettjinde yn Drachten te wenjen. Yn de oarloch rekke se yn it ferset behelle as koerierster. Nei de oarloch waard se sjoernalist en literêr kritikus by it Friesch Dagblad. Se waardwurdearre om har selsstannich en kritysk oardiel. Tiny Mulder skreau gedichten, berneboeken, ferhalen en twa romans. Yn 1986 krige se de Gysbert Japicxpriis.

  Verschijningsdatum

  01-10-2014

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-687-6
  EAN nummer
  9789089546876
  Auteur
  Tiny Mulder