Waatze Gribberts brulloft & It Libben fan Aagtje IJsbrants e-boek
Afbeelding van Waatze Gribberts brulloft & It Libben fan Aagtje IJsbrants e-boek
Afbeelding van Waatze Gribberts brulloft & It Libben fan Aagtje IJsbrants e-boek

Waatze Gribberts brulloft & It Libben fan Aagtje IJsbrants e-boek

Twa smaaklike en bejubele ferhalen bewurke yn hjoeddeisk Frysk

€ 6,50  Omschrijving

  Waatze Gribberts Brulloft is in rûch ferhaal oer simpele harry’s. Se sûpe, se frette en se tjirgje har en dochs bedoele se it net ferkeard. Bejubele yn ’e 18e iuw, ôfkreake yn ’e 19e iuw. Wat fine jo derfan, yn ’e 21e iuw?
  It Libben fan Aagtje IJsbrants is in humoristysk ferhaal oer pratende pronkjende froulju. It lit sjen hoe’t Aagtje harsels foar de gek hâldt en jout in prachtich byld fan it libben op it plattelân foar de yndustriële revolúsje.

  Waatze Gribberts brulloft_Inkijk.pdf

  Formaat e-boek
  Aantal pagina's 162
  Levertijd 0 werkdagen
  Auteur Eric Hoekstra
  Biografie

  Eric Hoekstra beskriuwt himsels as tinker en dichter. Yn 2007 bivakkearre hy in wike yn in tonne foar in boekhannel ter gelegenheid fan de Maand van de Filosofie, yn it spoar fan de âlde Grykse filosoof Diogenes de Synikus. Fierder sette hy wurk fan de filosoof Friedrich Nietzsche oer yn it Frysk, wêr’t hy de Obe Postmapriis foar krige. Yn syn hoedanichheid fan taalkundige ûndersiket hy ûnder oaren ferbale manipulaasje yn nijs- en aktualiteiterubrieken. Nêst syn taalkundich en letterkundich wurk skriuwt hy kollums foar de populêre nijsside liwwadders.nl. Hoekstra slagget yn it goed beargumentearjen fan orizjinele stânpunten. Yn 2012 ferskynde fan syn hân in Nederlânske en in Fryske oersetting (yn ien bân) fan de Bhagavad Gita. Yn 2014 ferskynde Midfrysk Goud, in hertaling fan Midfrysk wurk.

  Verschijningsdatum 20-12-2017

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-94-6365-019-9
  EAN nummer
  9789463650199
  Vertaler
  Eric Hoekstra