Abe Brouwer (1901-1985) waard berne op Burgumerheide (no Noardburgum). As jonge fan alve moast er al mei heit te strjitlizzen. Fan 1920 oant 1925 wurke er yn Eindhoven. Dêr die bliken dat er eins net sûnder Fryslân koe. Dêr begûn hy ek te skriuwen. Yn ’e rin fan ’e jierren skreau er in lange rige tonielstikken, romans en ferhalen.

1 artikelen  

Verwijder alle