Douwe Annes Tamminga (1909-2002) wurke yn it middelber ûnderwiis en nei 1962 as wittenskiplik meiwurker oan de Fryske Akademy. Hy skreau yn omtrint alle literêre sjenres: lyryske en epyske poëzy, stikeldichten en gelegenheidswurk, skeppend en skôgjend proaza, toanielwurk en oersettings. Hy wie fan begjin oant ein tige betrutsen by it literêre tydskrift De Tsjerne.

1 artikelen  

Verwijder alle