Jan Minno Rozendal (De Westereen, 1979) studearre Skiednis yn Grins en wennet tsjinwurdich yn Mijdrecht, dêr’t er in skriuwburo hat. Hy skreaun oant no ta trije histoaryske romans en trije Young Adult-boeken, de lêsten ûnder de skûlnamme I.E. Bloem. Foar Neidiel fan ’e twifel wûn Rozendal yn 2022 de Simke Kloosterman-priis foar it beste Fryske jongereinboek en ek de ynternasjonale oanbefelling White Raven.

Foar it oare brocht Rozendal in biografy út fan A.M. Wybenga en yn 2024 it LêsNo-boek Tie/Break. Hy is soan fan Anders Rozendal en Corry Boelens († 2022), beide ek skriuwer.

1 artikelen  

Verwijder alle