Wolter Jetten is ôfstudearre as dosint Dútsk, hat it foech Frysk fan de Afûk en jout regelmjittich kursussen
Frysk en Sealterfrysk. Hy hat ferskillende taalkursussen skreaun.

Dêrneist is Wolter oan it wurk by Definsje yn de rol fan dosint logistyk. Sûnt koart is hy ek wer militêr.

Hy is as Frysk beweger aktyf foar de Jongfryske Mienskip.Taal, kultuerskiednis en reizgjen binne syn hobby’s.
Op it stuit is Jetten dwaande mei in master Keunst en Kultuerwittenskippen.

2 artikelen  

Verwijder alle