Wytske Bakker Veninga (1925) hat al hiel wat wurk op har namme stean, benammen romans en koarte ferhalen. Oan dizze famyljeroman hat se de lêste seis jier wurke.

2 artikelen  

Verwijder alle