Anneke Sieperda (1957) is berne yn de Kooipolder by Sleat, waard oplaat ta ûnderwizeres en wurke op ferskillende basisskoallen. Earst as learkrêft en neidat se mem waard fan fjouwer bern as ynfalster. Se spilet toaniel, hat regisseur west en skreau sketsen en stikken, foar toaniel, foar in kabaretselskip en foar jubilearjende ferieningen.

2 artikelen  

Verwijder alle