Skriuwster Auck Peanstra (skûlnamme fan: Aukje Hoogland-Peenstra) is opgroeid op in pleats op Sitebuorren. Se stie tsien jier oan skoalle, yn dy tiid helle se it applikaasjefoech basisûnderwiis en de lû-akte Frysk. Nei in pear jier as faklearkrêft Frysk wurke te hawwen, wurket se no yn groep 2 fan de basisskoalle yn Bitgummole.
It skriuwen fan fersen, ferhalen en gelegenheidsstikken hat Auck Peanstra eins al har hiele libben dien. Dêrom hat se al in ryk oeuvre opboud. Foar Sitebuorren, myn eigen paradys hat se yn 2008 de Rink van der Veldepriis krigen.

1 artikelen  

Verwijder alle