Douwe Hermans Kiestra (1899-1970) wie boer yn ’e Legeaën. Yn ’e jierren tritich begûn er mei skriuwen. Hy kaam ek nei foaren as teoretikus op it agraryske en literêre fjild. As boer en as Frysk foaroanman keas er yn dy jierren foar it nasjonaal-sosjalisme. Nei de oarloch besefte er dat er syn plak as foarstapnimmer yn ’e Fryske mienskip foargoed ferspile hie. Hy bleau warber as literêr skriuwer.

2 artikelen  

Verwijder alle